تماس با ما

با ما می‌توانید از ۳ طریق در ارتباط باشید

به ما ایمیل بزنید

info@arameshmc.com
arameshmc.com@gmail.com

به ما تلفن کنید

ثابت: ۰۵۱۳۸۴۶۵۲۴۴

همراه: ۰۹۰۵۷۳۳۰۹۷۴

به ما سر بزنید
مشهد، خیابان راهنمایی، راهنمایی۲۴، پلاک ۱۵، مرکز توانبخشی کودکان کم‌توان ذهنی آرامش.