چگونه به کودک آموزش بدهیم که به اشخاص پاسخ بدهد.

0

یکی از مهم‌ترین نیازهای کودک توجه به ارتقای مهارت اجتماعی او است، پرورش این مهارت وابسته به توانایی کودک در پاسخ‌دهی به اشخاص در دوره‌های اولیه زندگی دارد. به همین جهت گام‌های زیر برای برقراری این ارتباط و شکل‌دهی آن می‌تواند موثر واقع شود.

هدف: کودک به شخص پاسخ بدهد.

مقیاس: زمانی که کودک را بلند می‌کنیم، معمولاًساکت می‌شود و وقتی اورا بغل می‌گیریم، احساس آرامش می‌کند.

روش‌های اجرا:

گام اول: هنگامی که کودک گریه می‌کند، به او توجه کنید.

گام دوم: هنگامی که به کودک غذا می‌دهید یا حمام می کنید و یا او را عوض می‌کنید، با او دوستانه حرف بزنید.

گام سوم: دست‌ها و بازوهای کودک را لمس کنید و اجازه دهید او به صورت شما نگاه کند و بخندد.

گام چهارم: بدن کودک را حمایت کنید و اورا به آرامی روی دست‌های خود بلند کنید.

گام پنجم: اورا بغل بگیرید و به خود بچسبانید.

گام ششم: به آرامی با اوحرف بزنید.

گام هفتم: شعربخوانید و آهسته به او باحالت نوازش ضربه بزنید.

درنظر داشته باشید که اشتیاق و خوش‌رویی شما در طی این پروسه می‌تواند، باعث افزایش تاثیرگذاری آن شود، هم‌چنین به تفاوت‌های فردی فرزند خود هم که قطعا در نحوه‌ی ارتباط‌گیری او موثر خواهد بود، توجه داشته باشید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم