چگونه کودک با خود ارتباط برقرار می‌کند

0

درک هیجانات و بروز احساسات جزو توانایی‌ها و مهارت‌های اجتماعی بسیار اساسی است. کودک باید بتواند دربرابر موقعیت‌های برانگیزاننده هیجان متناسبی را تجربه  و بروز دهد، به همین سبب برای کمک به او برای کسب این مهارت بهتر است، به شیوه‌های مناسبی او را با انواع هیجانات و جایگاه آن‌ها آشنا کنیم.

هدف: کودک دست کم ۴ حالت اساسی رادرارتباطات خود نشان می‌دهد.

مقیاس: زمانی که کودک احساس‌های مورد انتظاررا نشان دهد، به هدف رفتاری ذیل نایل شده است.

۱- اسباب‌بازی یا حیوانات رادوست دارد(دوست داشتن).

۲- باصدای بلند می‌خندد (خوشحالی).

۳-درهنگام ترک مادرگریه می‌کند (اضطراب).

۴-درهنگام ازدست دادن اسباب‌بازی ناراحت می‌شود(خشم).

۵-درهنگام مواجه با افراد غریبه پناهنده‌ی مادرشود(ترس).

۶-درهنگام ناراحتی دیگران ناراحت می‌شود(همدردی).

گام اول: داستان‌هایی را بخوانید وتعریف کنید که احساس‌های گوناگون را توضیح دهید.

گام دوم: در مواقع مختلف احساس خودرا با کودک درمیان بگذارد و نظرخودرادرباره ی احساس سایرافراد خانواده بیان کند.

گام سوم: درزمان خوشحالی او احساسش را بپرسید، این‌روش رادرهنگام ترس،خشم وغم هم از کودک بپرسید.

گام چهارم: بااستفاده ازعروسک، عروسک انگشتی با ایفای نقش درباره ی احساس‌ها و عواطف صحبت کنید.

گام پنجم: بازی حالت‌های مختلف را با شعر به کودک یاد بدهید.

این آشنایی ابتدایی حتی در دوره‌ی بزرگسالی به جهت درک هیجانات ود و دیگری و درک موقعیت‌های مختلف می‌تواند کمک‌کننده و اساسی باشد و مهارت بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم