چگونه کودک با زبان خود غذای دور دهانش را پاک کند

0

کودکان بعد از مدتی به علت توانایی بدن می‌توانند،علاوه بر شیر مادر یا شیر خشک به سراغ غذاهای نرم بروند، اما این جریان نیازمند آن است که کمی با توانایی غذاخوردن و آداب مربوط با آن آشنا شوند. این توانمندی‌ها درصورتی که از دیدگاه یک نوزاد و باتوجه به محدودیت‌های او نگاه نشود، درک نمی‌گردد. درهمین راستا و درجهت هدفی که ذکر شد، در این متن سعی می‌شود، به نوزاد توانایی ابتدایی تمیزکردن غذای دور دهان به وسیله‌ی به کارگیری زبان را آموزش دهیم.

هدف: با زبان خود غذای دور دهانش را پاک می‌کند.

گام اول : کودک غذای نرم را از سقف دهان خود لیس می‌زند.

گام دوم : کودک غذای نرم را از یک طرف دهان خود پاک می‌کند.

گام سوم : کودک غذای نرم را از پشت دندان‌های پایین یا لثه های خود پاک می‌کند .

گام چهارم : کودک غذای نرم را از دور دهان خود پاک می‌کند .

وسایل موردنیاز:

غذای نرم: پوره، بستنی، پنیر قاشق صندلی بلن

روش اول: کوک را روی صندلی بلند روبه‌روی خود قراردهید، مقداری از غذای چسبنده را روی سقف دهان او بگذارید و تشویق کنید که آن رابا زبان خود لیس بزند.

روش دوم: کودک را روی صندلی روبه‌روی خود قراردهید، مقداری از غذای نرم را که کودک آن را دوست دارد، با قاشق یا انگشت خود به یک طرف دهان او بمالید و تشویق کنید که آن رابا زبان خود لیس بزند. این عمل را با طرف دیگر دهان تکرار کنید.

روش سوم: کودک را روی صندلی بنشانید کمی از غذای نرم با قاشق روی یک طرف دهان، سقف دهان یا پشت دندان پایین او قرار دهید.

روش چهارم: کودک را مقابل خود بنشانید مقداری از غذای نرم با قاشق روی یک طرف دهان، سقف دهان یا پشت دندان پایین او قرار دهید.

این توانمندی در جهت بلعیدن غذا‌های نرم و یادگیری سایر توانایی‌های غذاخوردن کمک می‌کند و درصورت وجود یک فضای امن همراهی نوزاد را هم به همراه دارد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم