کودک در پوشیدن و درآوردن لباس همکاری دارد

0

مسیر یادگیری برای اکثر مهارت‌ها یکسان است، درابتدا کودک عمل موردنظر را تماشا می‌کند، درمرحله‌ی بعد با کمک و راهنمایی دیگری عمل را تقلید می‌کند و درنهایت به استقلال در اجرا می‌رسد. طی این تمرین درجهت تسلط در لباس پوشیدن و درآوردن کودک به مرحله‌ای رسیده که قادر باشد با همکاری این اعمال را اجراکند.

هدف: در پوشاندن و درآوردن لباس کمک می‌کند .

گام اول : کودک با دریافت کمک دست یا پای خود را برای این‌که به او لباس بپوشاند، در حالت مناسب نگه می‌دارد .

گام دوم : کودک با دریافت حداقل کمک دست یا پای خود را در حالت مناسب نگه می‌دارد، تا لباس او را درآورند .

گام سوم : کودک با دریافت حداقل کمک دست یا پای خود را در وضعیت مناسب نگه می‌دارد، تا لباس او را بپوشانند .

گام چهارم : هنگامی‌که لباس کودک را در می‌آورند، او دست یا پای خود را در وضعیت مناسب نگه می‌دارد .

وسایل موردنیاز:

لباس کودک

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را به حالت ثبت یا به حالت نشسته روی سطح صاف بگذارید، دست یا پای او را برای پوشاندن لباس در وضعیت مناسب قرار دهید کودک را تشویق کنید، تا دست یا پای خود را هم‌زمان که شما لباس را به او می‌پوشانید، در آن حالت نگه دارد.

روش دوم: کودک را بنشانید به  دست یا پای او که می‌خواهید لباس آن را درآورید ضربه‌ی ملایمی وارد کنید و تشویق کنید تا هم‌زمان که شما  لباس او را در می‌آورید، دست یا پای خود را در حالت مناسبی نگه دارد.

روش سوم: کودک را به پشت یا به حالت نشسته یا به روی سطح صاف بگذارید به دست یا پای او که می‌خواهید، به آن لباس بپوشانید  ضربه‌ی ملایمی وارد کنید و تشویق کنید تا هم‌زمان که شما  لباس او را می‌پوشانید، دست یا پای خود را در حالت مناسب قرار دهد.

روش چهارم: کودک را در حالت قبل بنشانید و او راتشویق کنید که هم‌زمان که شما لباس او را در می‌آورید دست یا پای خود را در وضعیت مناسب نگه دارد.

همان‌طور که از روش‌های ذکر شده مشخص است، تمارین بالا درجهت جلب همکاری کودک بابت پوشیدن و درآوردن لباس است، این مساله به کسب توانمندی او درجهت انجام مستقلانه این عمل کمک می‌کند. این مهارت که جزو حرکات ظریف به حساب می‌آید جزو حرکات دوست‌داشتنی برای کودکان است و با آن مثل یک سرگرمی برخورد می‌کنند.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم