چگونه کودک به بستن بند کفش مسلط می‌شود

0

یکی از آموزش‌های ضروری برای کودکان بستن بند کفش است. درنظر داشته باشید که به علت ظرافت و دشواری ابتدایی این حرکت ممکن است کودکان از انجام آن سرخورده شده و همکاری نکنند، سعی کنید با تشویق کردن و پیشبرد گام به گام آن از به وجودآمدن این فرآیند جلوگیری کنید .

هدف: کودک بند کفش را به کفش خود وصل می‌کند.

گام اول : کودک بند کفش را از سوراخ‌های بالای کفش عبور می‌دهد.

گام دوم : کودک با روی هم گذاشتن بند کفش به حالت ضربدر آن را از سوراخ‌های مناسب عبور می‌دهد .

گام سوم : کودک بند کفش را از دو سوراخ طرفین بالای کفش عبور می‌دهد .

گام چهارم : پس از عبور بند کفش از دو سوراخ پایین به وسیله مربی و مساوی گرفتن طرفین بند کودک بند را از همه سوراخ‌ها عبور می‌دهد .

گام پنجم : کودک بند کفش خود را از سوراخ‌های کفش عبور می‌دهد.

وسایل موردنیاز:

کفشی که دست‌کم در هر طرف سوراخ برای عبور بند کفش داشته باشد و بند کفش

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را که کفش هایش را پوشیده است، روی زمین بنشانید بهتر است بند کفش از همه سوراخ های کفش به استثنای سوراخ بالای آن رد شده باشد، بند راست را به طرف بند چپ و بند چپ را به طرف راست بر روی هم قرار داد و کودک را تشویق کنید که انتهای بند را از سوراخ ها عبور دهد.

روش دوم:کودک را در همان حالت قبل قرار دهید او را تشویق کنید که بندها را از روی یکدیگر عبور دهد و از سوراخ انتهایی کفش به صورت مناسب قرار دهد، سپس بند کفش را بکشید و آن را محکم کنید.

روش سوم: کودک را در حالات قبل قرار دهید و او را تشویق کنید تا کفش را به صورت ضربدر قرار داد از سوراخ ها عبور دهد و آن را بکشد تا محکم شود.

روش چهارم: کودک را بنشانید کفش را به پای او کنید، بند کفش را از دو سوراخ اول رد کنید و بعد او را تشویق کنید تا بند را از همه‌ی سوراخ ها به صورت ضربدر عبور دهد.

روش پنجم:کودک را بنشانید و بند کفش را به دست او بدهید و او را تشویق کنید تا بند را از دورترین سوراخ هر طرف قرار داده و از زیر به بیرون بیاورد و بندها را از روی یکدیگر عبور دهد، آن را محکم بکشد.

کسب توانایی بستن بند کفش همان‌طور که در ابتدای متن اشاره شد، بسیار ظریف است و احتیاج به تلاش و کوشش و خطای بسیار دارد، سعی کنید، این جریان را خیلی تدریجی پیش ببرید و شبیه یک بازی با آن برخورد کنید، هرگام این روش را به عنوان یک مرحله بازی درنظر داشته و هیجان و تشویق را به عنوان دو ابزار اساسی به کارببرید.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم