چگونه کودک توانایی رد و بدل کردن ظروف غذا را کسب می‌کند

0

توانایی انتقال اشیا تا حد زیادی وابسته به توانایی حرکتی کودک خواهد بود، او باید بتواند شی مورد نظر را به درستی در دست نگه داشته و آن را منتقل سازد. اما درکنار این موضوع درک کلامی مفهومی که به او گفته می‌شود و برقراری یک ارتباط اجتماعی نیز نکات حائز اهمیتی است. کودک در این دوره‌ی سنی از توانایی‌های بالا برخوردار بوده و امکان آموزش این مهارت به او وجود دارد.

هدف: ظرف غذا را به دیگری می‌دهد ( رد می‌کند ).

گام اول : کودک ظرف خالی غذا را به شما می‌دهد .

گام دوم : کودک ظرف غذای نسبتا پر را به شما می‌رساند .

گام سوم : کودک ظرف غذا را به شما می‌دهد .

وسایل موردنیاز:

ظرف غذا و غذا

روش‌های اجرا:

روش اول: کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب را مقابل او قرار دهید، ظرف خالی غذا را روی میز و در یک طرف دیگر او بگذارید و بخواهید که ظرف را به شما بدهد چنان‌که کودک با واژه ردکن آشنا نیست، کلمه ی به من بده و رد کن بیاد را چندین بار تکرار کنید و تشویق کنید که ظرف غذا را بردار و به شما بدهد.

روش دوم: کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب غذا را روی میز قراردهید ظرف غذای نسبتاً پر را در یک طرف او بگذارید و شما در طرف دیگر بایستید و از او بخواهید که ظرف غذا را به شما بدهد، تشویق کنید که ظرف غذا را طوری نگه دارد، که به دست شما برساند.

روش سوم: کودک را مقابل میز بنشانید و بشقاب غذا را روی میز قراردهید، ظرف غذای پر را در یک طرف او بگذارید و شما در طرف دیگر بنشانید و از او بخواهید که ظرف غذا را به شما بدهد، تشویق کنید که تا رساندن ظرف غذا به شما آن را نگه دارد.

درکنار آموزش این مهارت حرکتی به او آداب اجتماعی درست این جریان را هم آموزش دهید، کلمات مناسبی که می‌توان در این مواقع ادا کرد، نحوه دادن و گرفتن مودبانه ظرف و سایر جنبه‌های فرهنگی این جریان ازجمله مواردی است که می‌توان قید کرد. البته ازیادگیری مشاهده‌ای که کودک دراثر مشاهده رفتار اطرافیان کسب می‌کند هم نباید غفلت کرد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم