مرور رده

کادر آموزشی و درمانی

1. شهناز مکاری گلختمی موسس و روانشناس
2. سیمین نصرتی مدیر داخلی
3. سیده زهرا شجاع کاهویی مسئول فنی و روانشناس
4. فاطمه پور عیدی کار درمانگر
5. سعید ایمانی گفتار درمانگر
6. مریم حاجی قنبر امور اداری
7. تکتم آشوغ مربی آموزشی
8. نادیا شیدایی مربی آموزشی و مربی هنر
9. آرزو دهقانی پور مربی آموزشی
10. زهرا عقابی کمک مربی